تحریکات ناسیونالیستی موقوف –

تحرکات ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی در پاسارگاد رعد در آسمان بی ابر نبود؛ برتری جویی ملی یک رکن اساسی بورژوازی ایران است و بسیار کهنه و ریشه دار است. تبلیغات حکومت ها و طبقات حاکم ایران در طول تاریخ با جعل افتخارات ملی چنان این موهومات را حقایق تاریخی جلوه داده اند که انگار بر مبنای یک تصادف استثنایی، در میان همه اقوام و مللی که در این قسمت کره زمین زندگی می کنند، در میان ترک و افغان و عرب، تنها “ایرانی” تافته جدا بافته است. برای یک ایرانی ساده دل این نکته که در تبلیغات ناسیونالیستی سایر کشورهای منطقه نیز، طبعا با هدفی مشابه، تمام تاریخ و تمام جهان از زاویه تمدن بین النهرین و نیل یا قدمت آشور و کلده، و یا عظمت امپراتوری اعراب و امپراتوری عثمانی تفسیر می شود میتواند یک کشف شوک آور باشد. تبدیل شدن ایران به یک ابر قدرت منطقه و عامل “تامین امنیت منطقه”، بیان امروزی همین آرزوی کهنه ناسیونالیستی است. بورژوازی ایران یکبار در دهه ٧٠ میلادی به کمک دکترین نیکسون مزه ژاندامی منطقه را چشیده است. اینکه تمام شاخه های ناسیونالیسم ایرانی در اوضاع امروز منطقه زیر عبای جمهوری اسلامی بخط میشوند گویای اشتراک منافع و اهداف پایه ای این جریانات است که در موقعیت منطقه ای جمهوری اسلامی تجلی یافته است. بر زمینه مصائب عظیمی که جنگ در عراق و سوریه آفریده است، جوهر ضد انسانی این مشی سیاسی ناسیونالیستی از همیشه آشکارتر است. موصل و حلب را مشخصا دارند از هوا و زمین می کوبند و میسوزانند، صدها هزار انسان بیگناه انگار که به بلای آسمانی دچار شده باشند بی دفاع در این حملات جان می بازند، و از لابه لای اینها ناسیونالیسم ایرانی تنها این را می بیند و مشعوف هم می شود که انگار “فرصت مناسبی” برای سهم خواهی خود در منطقه فراهم شده است. اما نفس این تحرکات و این تبلیغات عظمت طلبانه و ناسیونالیستی نه تنها نشان داد که ایران زیاد هم امن نیست و میتواند به سرنوشت سوریه و عراق دچار شود بلکه مناسبترین آتو به دست هر باند قومی – مذهبی میدهد که سر هر بزنگاهی تحت نام “حق” کرد و ترک و بلوچ و عرب و سنی و شیعه دمار از روزگار شهروندان درآورند. این تحرکات بخاطر تاثیر مخربی که روی جنبش کارگری، مدنیت جامعه و جنبش های پیشرو دارد باید محکوم شود. کمونیستها با هر گونه برتری طلبی مخالف اند. و به عنوان یک پرنسیپ کمونیستی خواهان برابری حقوق همه انسان ها و مخالف هر گونه امتیاز ویژه هستند. بهترین ضامن امنیت در ایران و منطقه تعاون و همکاری خود مردم منطقه است. …