کارنامه تشکیلاتی

– عضویت در یک محفل چپ در کردستان ايران؛ بازتکثیر آثار کمونیستی و تقابل با ناسیونالیست ها ۱۳۷۶

– عزیمت به کردستان عراق ۱۳۷۸

 • پیوستن به حزب کمونیست کارگری ایران
 • عضویت در کمیته محلی این حزب در شهر اربیل؛

– انگلستان ۱۳۸۰ تا ١٣٨٢

 • مسئول واحد حزب کمونیست کارگری ایران در شهر برمینگهام
 • مسئولیت های روتین و عمومی در کمیته
 • برپایی جلسات عمومی سیاسی در سطح شهر
 • عضویت در سازمان جوانان کمونیست و جمع نویسندگان نشریه این سازمان

– انگلستان ١٣٨٢ تا امروز

 • جدایی از حزب کمونیست کارگری ایران و شرکت در تاسیس حزب حکمتیست – ۱۳۸۲
 • عضویت در کمیته مرکزی حزب حکمتیست
 • سردبیر نشریه سازمان جوانان حکمتیست به مدت ٣ سال تا ١٣٨٥
 • دبیر تشکیلات انگلستان حزب به مدت ۲ سال تا ۱۳۸۸
 • عضو کمیته تشکیلات خارج کشور حزب حکمتيست تا سال ۱۳۹۰
 • دستیار سردبیر نشريه ماهانه کمونيست تا پاييز ١٣٩٢ و عضویت در جمع نویسندگان اين نشريه
 • عضو کمیته تبلیغات حزب به مدت دو سال تا فروردين ١٣٩٣
 • سردبير نشريه حکمتيست هفتگي از ارديبهشت ١٣٩٣
 • عضويت در کميته رهبري حزب